ساعت کار کارگران

اینفوگرافیک : ساعت کار قانونی موظفی کارگران در مهرماه 99

99-07-06

ساعت کار قانونی موظفی کارگران در مهرماه 99
.
 برابر با  تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. این ماده ریشه تعیین ساعات کاری روزانه کارگران است.

 هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن تعطیل است.

بنابراین از تقسیم ۴۴ تقسیم بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳۳۳ بدست می آید

البته همانگونه که در تبصره ی ۱ ماده ۵۱ قانون کار ذکر شده در برخی مشاغل می شود که ساعات کاری برخی روزها کمتر یا بیشتر شود ولی در مجموع ساعات کار هفتگی باید ۴۴ ساعت تکمیل شود.
.
مهر ماه ۹۹ ، ٣٠روز است که ۴ روز آن تعطیل و  ۲روز تعطیلات رسمی است که با ضرب این تعداد، ۲۴ روز به ۷.۳۳۳۳ (ساعت روزانه کاری) ، ساعت موظفی کارگران در مهرماه ۱۷۶ساعت بدست می آید.

 

 

 

 

نظرات

نظر خود را بنویسید