محاسبه دستمزد

اینفوگرافیک : نحوه ی محاسبه دستمزد اضافه کاری کارگران

99-07-15

 

 اضافه کاری امری اختیاری برای کارگر است و تنها در صورت موافقت امکان اجرای آن وجود دارد.

شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

نکته:  اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی بیشتر قوانین اضافه کاری که در قانون اضافه کاری مشخص شده است را در سیستم حقوق و دستمزد مجموعه خود در نظر نمی گیرند.

نظرات

نظر خود را بنویسید